مبینا نصیری

ردپای تزلزل رمان تاریخی ایران ۱۳۲۰-۱۳۰۰

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

ردپای تزلزل

رمان تاریخی ایران ۱۳۲۰-۱۳۰۰

کامران سپهران

ناشر: شیرازه کتاب ما

تعداد صفحه: ۱۸۴ صفحه

قیمت: ۱۲ هزار تومان

تاکنون تاریخ‌نگاری‌های ادبی مرسوم، ادبیات داستانی دورة بیست ساله را با مفاهیم ایدئولوژی ناسیونالیسم و ادبیات‌گریز تبیین کرده‌اند. این کتاب با مطالعه رمان‌های تاریخی این دوره و هم‌زمان نگاه به صحنه ادبیات جهانی، پرتوی تازه بر این حوزة مطالعاتی می‌افکند.