مبینا نصیری

شعری از مهران شفیعی – ادبیات مبینا نصیری

۲۶ تیر ۱۳۹۷

شعری از مهران شفیعی
ادبیات مبینا نصیری ـ شعری از مهران شفیعی:

.

از شب می‌گذرم

در هوای خالص بازوت

بگو کجاست

به اندازه آرمیدنم

به میعاد کیفور

تا پندار تو

اندوه قاری این حصار

از صراحت زخم

می‌گذرد

.

بگو کجاست

به اندازه دیدنم

بتابم به فلزِ نگاه

برخیز و

شفاعتی کنی

به الفاظِ تن،

آواز هزار زاویه می‌شود

و در فورانشی

قبایل عبور

بگو کجاست

به اندازه عبورِ من

جوبارِ تا ورید

شرم استحاله بود و

بی تعارفِ دست

حالی که سُم بکوبم و

به غایتِ دشت.

.

ادبیات مبینا نصیری / ۱۱ تیر ۱۳۹۷

Print Friendly, PDF & Email